Dit team staat voor u klaar

Jochem Streefkerk

Nieuwsgierig en oplossingsgericht: Jochem beweegt zich op verschillende vlakken in het publieke en semipublieke domein. Hij is in staat om complexe vraagstukken terug te brengen tot duidelijke beslispunten en belangenafwegingen. Daarbij treedt hij op als adviseur in uiteenlopende trajecten: van de praktische inrichting van een lokale samenwerking tot de onderbouwing en begeleiding van strategische besluitvorming en samenwerking. 

Jochem is telkens gericht op werkbare, duurzame uitkomsten. Het samenbrengen van (soms schijnbaar) tegengestelde belangen is een van zijn sterke punten. Dat komt met regelmaat van pas in de begeleiding van samenwerkende organisaties, maar ook interne evaluaties en de (her)inrichting van governance zijn daarmee gebaat.

Naast zijn werkzaamheden voor SvRK is Jochem werkzaam als fractievoorzitter (PvdA Leidschendam-Voorburg) en advocaat (Streefkerk Onderwijsrecht). Zijn expertise en ervaring in verschillende rollen zet hij in als adviseur en sparringpartner voor uiteenlopende organisaties in het publieke en semipublieke domein.

Nicole van Rens

Bieden van goed en thuisnabij onderwijs vraagt steeds vaker om een sector- en disciplineoverstijgende samenwerking. Een veelomvattende opgave, waar Nicole zich sinds 2008 dagelijks mee bezighoudt. Haar werkzaamheden richten zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden, het versterken van kwaliteit en bestuur en het begeleiden van complexe besluitvormings- en veranderprocessen. 

Nicole heeft veel ervaring met bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Vanuit deze ervaring begeleidt zij besturen en gemeenten bij het oprichten van regionale specialistische voorzieningen en IKC’s. 

Met haar kennis van kwaliteitszorg en governance voert zij kwaliteitsaudits uit, ondersteunt zij scholen en besturen bij het versterken van de onderwijskwaliteit en adviseert zij (op het gebied van) bestuur en toezicht.

Haar ervaring met zowel bestuurlijke als inhoudelijke vraagstukken, in combinatie met haar kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving, integrale huisvesting, onderzoek en een semiorganische aanpak, maakt haar tot een veelgevraagd adviseur en procesbegeleider.

Dexter Knights

Dexter houdt zich veelal bezig met vraagstukken rondom regionale bestuurlijke samenwerking. Zijn werkzaamheden richten zich onder andere op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden en het begeleiden van complexe besluitvormings- en veranderprocessen. In deze rollen heeft hij veel ervaring met onderwijsinhoudelijke samenwerking, voorzieningenplanning, fusies, regionale plannen onderwijsvoorziening en de aanpak rondom daling van het aantal leerlingen.   

Zijn ervaring met zowel bestuurlijke als inhoudelijke als organisatorische vraagstukken, in combinatie met kennis van en inzicht in relevante juridische kaders, bedrijfsvoering en een datagedreven aanpak, maakt dat hij een goed overzicht heeft over de procesgang en snel kan schakelen.  

Laura Kirchner

Laura houdt zich als adviseur bezig met regionale, bestuurlijke vraagstukken in het onderwijs. Zij begeleidt veelal schoolbesturen in het voortgezet onderwijs bij samenwerkingsstukken. Deze vragen komen voort uit zowel krimp/leerlingendaling als de gezamenlijke ambitie om een onderwijsvisie vast te stellen en focussen op het ontwikkelen van toekomstbestendig onderwijs.

Haar ervaring ligt bij het begeleiden van schoolbesturen bij het opstellen van een strategische, regionale onderwijsvisie en het vaststellen van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Ook heeft zij expertise op het gebied van stichting, splitsing en andere BRIN-technische vraagstukken.

Laura heeft daarnaast expertise op het gebied van kwantitatief en kwalitatief onderzoek binnen de onderwijssector en het sociaal domein (jeugdzorg, WMO, schuldhulpverlening en armoedebeleid).

Ian Schmidt

Ian is als associé verbonden aan SvRK en richt zich in deze op het uitvoeren van onder andere data-analyses, vertalen van wet- en regelgeving naar passende rekenmodellen en de ontwikkeling van de interne voorziening voor business intelligence en data-analyse. 

Het vertalen van data naar inzicht en het in twijfel trekken van vooronderstellingen. Beiden staan centraal in de werkwijze van Ian. Hij heeft als data-analist en bestuurskundige ervaring binnen onderwijs en lokale overheden. Met zijn nieuwsgierige, analytische en betrokken houding is Ian in staat om de juiste vragen te stellen en inzichten uit data in de juiste context te plaatsen. Data krijgt daarmee betekenis in complexe opgaven en draagt bij aan adequate besluitvorming. 

Naast SvRK is Ian werkzaam als data- en informatieanalist voor de Omgevingsdienst Haaglanden.

Cynthia van de Spreng

De afgelopen 25 jaar heeft Cynthia werkervaring opgedaan in de hoek van projectondersteuning voornamelijk voor onderdelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en als management ondersteuning bij diverse organisaties zo ook internationaal. 

Tevens heeft zij 6 jaar haar eigen bedrijf gehad als wijnimporteur van Zuid Afrikaanse wijnen.

Deze werkervaring helpt Cynthia o.a. om ondernemend en creatief mee te denken over de ondersteuning en inrichting van de backoffice.

Irene Koning

Irene is als associé verbonden aan SvRK. Vanuit haar opleiding arbeidsrecht en haar ervaring als schoolbestuurder heeft zij bijzondere interesse in governance, medezeggenschap, besluitvorming en de rechtspositie van onderwijspersoneel. Als onderwijskundige, met specialisatie organisatie en beleid, heeft ze veel ervaring opgedaan met strategie en visie ontwikkeling, kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling, zowel gericht op de school als op de schoolbestuurlijke organisatie.

Haar ervaring en opleidingen zet zij in voor bestuurlijke samenwerking bij complexe vraagstukken zoals bijvoorbeeld het lerarentekort. Dit werk varieert van het opstellen van een programma tot hands on de schoolleiding ondersteunen in het herontwerp van het onderwijs. De afgelopen jaren is Irene intensief betrokken geweest bij Samen Opleiden en Professionaliseren. In een partnerschap nemen schoolbesturen en lerarenopleiding gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opleidingen nieuwe leraren.

Als adviseur zoekt zij kennis uit onderzoek en literatuur en ervaringen van anderen om de vraagstukken in de praktijk van hier en nu op te lossen. Altijd resultaatgericht en dichtbij wat mensen in de organisatie aan kunnen. Samen het ingewikkelde klein en eenvoudig maken.

Naast SvRK werkt Irene als zelfstandig adviseur op de terreinen Onderwijs, Organisatie en Arbeidsrecht.

Vacature

Medior / senior adviseur

Wij zijn altijd op zoek naar specialisten

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl